پروژه‌ها

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند

پروژه تستی

مشنسیتب نتیسش بمنسیشت نمسیشت منیتسش سدیش بتسینشد هصمش