اعضای هیات مدیره

دکتر داریوش زلقی

مدیرعامل


توضیحات توضیحات توضیحات

مهندس سعید ربیع پور

رییس هیئت مدیره


توضیحات توضیحات توضیحات

دکتر بهزاد ثابت سروستانی

عضو هیئت مدیره


توضیحات توضیحات توضیحات